Ładowanie

prawo know-how - Przykładowe Artykuły

Konrad Różowicz

Modyfikacja umów marketingowych z powodu epidemii

Wystąpienie zjawisk koronawirusowych zarówno o charakterze zdrowotnym, jak i gospodarczym, nie było możliwe do przewidzenia i wygenerowało m.in. konieczność dostosowania przez podmioty publiczne przyjętych na 2020 r. zamierzeń marketingowych i podjęcia próby adaptacji dotychczas zawartych umów.

Konrad Różowicz

Zmiany budżetowe w związku z COVID-19

Wystąpienie stanu epidemii oraz wywołane tym konsekwencje dezaktualizują wiele ustaleń i planów dokonanych z końcem 2019 r. i na początku 2020 r. Wśród nich są m.in. zamierzenia marketingowe jednostek samorządu terytorialnego – podmiotów, które z jednej strony odczuły znaczny spadek wpływów budżetowych, a z drugiej wzrost nieprzewidywalnych wydatków.

Edyta Gwóźdź

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Czyli co nas czeka od 1 stycznia 2021 r.

Wielkimi krokami zbliża się zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, której przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Niniejsza zmiana uznawana jest za największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom nie tylko podmiotów publicznych obowiązanych do stosowania ustawy, ale również wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne.

Konrad Różowicz

Współpraca z influencerami realizowana przez podmioty publiczne

Korzystanie z osób rozpoznawalnych w social mediach jako nośników informacji oraz opinii stosowane jest jako jeden z mechanizmów promocji, w tym podmiotów publicznych. Influencer marketing zyskuje na popularności ze względu na jego skuteczność. Niemniej jednak, aby wykorzystanie wskazanej formy promocji nie wywołało rezultatu biegunowo odmiennego od zamierzonego, warto zadbać o umowę, która będzie odpowiednio zabezpieczała interes zamawiającego.

Ewa Gwóźdź

Działania marketingowe w instytucji a zamówienia publiczne, część II

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Należy jednak podkreślić, że zwolnienie z obowiązku zachowania wymogów określonych w Pzp nie jest jednoznaczne z pełną swobodą zamawiającego przy dokonywaniu zamówień. Wciąż bowiem zamawiający ma do czynienia z zamówieniem publicznym, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zawrze z wykonawcą odpłatną umowę.

Ewa Gwóźdź

Działania marketingowe w urzędzie a zamówienia publiczne

Działania marketingowe podejmowane są nie tylko w przedsiębiorstwach, ale w różnych jednostkach sektora finansów publicznych wydatkujących środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. W ramach prowadzonych kampanii konieczne zatem staje się umieszczanie reklam w mass mediach, organizacja konferencji, szkoleń, eventów, zakup materiałów marketingowych zgodnie z regulacjami określającymi zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

Konrad Różowicz

Jak wyglądał ro 2019 w marketingu podmiotów publicznych. Subiektywne podsumowanie oczami prawnika

Spojrzenie na działalność marketingową podmiotów publicznych, przez pryzmat paragrafów i sentencji orzeczeń, pozwala dostrzec, że rok 2019 był okresem relatywnego spokoju – w szczególności w porównaniu z rokiem RODO (2018). Obecnie nic nie zwiastuje, by w roku 2020 miały nastąpić kolejne zmiany legislacyjne w zakresie przepisów RODO, dostępności cyfrowej, czy poufności danych.

Agnieszka Majka

Przeciwko cyfrowemu wykluczeniu

Szacuje się, że w Polsce jest od czterech do siedmiu milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Znaczną liczbę stanowią niepełnosprawni z zaburzeniami wzroku i słuchu. Takim osobom w dzisiejszym świecie na pewno jest łatwiej funkcjonować w społeczeństwie dzięki wielu prawom, narzędziom i udogodnieniom. To one sprawiają, że w codzienności mogą być samodzielni, a często nawet aktywni zawodowo. Niejednokrotnie Internet oraz nowe media stają się inspiracją i gwarantem ich samodzielności na wielu płaszczyznach

Konrad Różowicz

Jakie wymagania musi spełniać urzędowa strona WWW?

Każdy urząd komunikuje się dziś z mieszkańcami kanałami internetowymi. Atrakcyjna strona WWW czy funkcjonalna apka to jednak za mało. Każde z tych narzędzi musi spełniać wymogi ustawowe. Jakie? Sprawdźmy.

Konrad Różowicz

Podprogowe zamówienia publiczne na materiały i usługi marketingowe

Wydatkowanie środków publicznych, w tym na materiały lub usługi marketingowe, reklamowe oraz promocyjne, zostało poddane szczególnej regulacji prawnej. Do wskazanej aktywności podmiotów publicznych znajdują zastosowanie przede wszystkim dwie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o finansach publicznych.