Ładowanie

prawo know-how - Przykładowe Artykuły

Konrad Różowicz

Współpraca z influencerami realizowana przez podmioty publiczne

Korzystanie z osób rozpoznawalnych w social mediach jako nośników informacji oraz opinii stosowane jest jako jeden z mechanizmów promocji, w tym podmiotów publicznych. Influencer marketing zyskuje na popularności ze względu na jego skuteczność. Niemniej jednak, aby wykorzystanie wskazanej formy promocji nie wywołało rezultatu biegunowo odmiennego od zamierzonego, warto zadbać o umowę, która będzie odpowiednio zabezpieczała interes zamawiającego.

Ewa Gwóźdź

Działania marketingowe w instytucji a zamówienia publiczne, część II

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Należy jednak podkreślić, że zwolnienie z obowiązku zachowania wymogów określonych w Pzp nie jest jednoznaczne z pełną swobodą zamawiającego przy dokonywaniu zamówień. Wciąż bowiem zamawiający ma do czynienia z zamówieniem publicznym, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zawrze z wykonawcą odpłatną umowę.

Ewa Gwóźdź

Działania marketingowe w urzędzie a zamówienia publiczne

Działania marketingowe podejmowane są nie tylko w przedsiębiorstwach, ale w różnych jednostkach sektora finansów publicznych wydatkujących środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. W ramach prowadzonych kampanii konieczne zatem staje się umieszczanie reklam w mass mediach, organizacja konferencji, szkoleń, eventów, zakup materiałów marketingowych zgodnie z regulacjami określającymi zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

Konrad Różowicz

Jak wyglądał ro 2019 w marketingu podmiotów publicznych. Subiektywne podsumowanie oczami prawnika

Spojrzenie na działalność marketingową podmiotów publicznych, przez pryzmat paragrafów i sentencji orzeczeń, pozwala dostrzec, że rok 2019 był okresem relatywnego spokoju – w szczególności w porównaniu z rokiem RODO (2018). Obecnie nic nie zwiastuje, by w roku 2020 miały nastąpić kolejne zmiany legislacyjne w zakresie przepisów RODO, dostępności cyfrowej, czy poufności danych.

Agnieszka Majka

Przeciwko cyfrowemu wykluczeniu

Szacuje się, że w Polsce jest od czterech do siedmiu milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Znaczną liczbę stanowią niepełnosprawni z zaburzeniami wzroku i słuchu. Takim osobom w dzisiejszym świecie na pewno jest łatwiej funkcjonować w społeczeństwie dzięki wielu prawom, narzędziom i udogodnieniom. To one sprawiają, że w codzienności mogą być samodzielni, a często nawet aktywni zawodowo. Niejednokrotnie Internet oraz nowe media stają się inspiracją i gwarantem ich samodzielności na wielu płaszczyznach

Konrad Różowicz

Jakie wymagania musi spełniać urzędowa strona WWW?

Każdy urząd komunikuje się dziś z mieszkańcami kanałami internetowymi. Atrakcyjna strona WWW czy funkcjonalna apka to jednak za mało. Każde z tych narzędzi musi spełniać wymogi ustawowe. Jakie? Sprawdźmy.

Konrad Różowicz

Podprogowe zamówienia publiczne na materiały i usługi marketingowe

Wydatkowanie środków publicznych, w tym na materiały lub usługi marketingowe, reklamowe oraz promocyjne, zostało poddane szczególnej regulacji prawnej. Do wskazanej aktywności podmiotów publicznych znajdują zastosowanie przede wszystkim dwie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o finansach publicznych.

Konrad Różowicz

Prawne aspekty organizowania imprez plenerowych

Organizacja przez jednostki samorządu terytorialnego imprez plenerowych, w tym imprez masowych, daje sposobność do zacieśnienia więzi pomiędzy członkami społeczności lokalnych, jak również do promocji zewnętrznej. Dogodność warunków pogodowych, jak i okres urlopowy, sprzyjają urządzaniu w miesiącach letnich festiwali, festynów, pikników, koncertów czy też wydarzeń sportowych. Jednakże, aby impreza wywoływała wyłącznie pozytywne wspomnienia, zarówno u jej uczestników, jak i u organizatorów, niezbędne jest zapewnienie, by odbyła się w zgodzie z wymogami prawnymi.

 

Konrad Różowicz

Autoryzacja i sprostowanie w walce z manipulowaniem informacjami

Żywo poruszanym w przestrzeni publicznej tematem jest problematyka mowy nienawiści, hejtu oraz daleko idących, nie tylko szkodliwych i krzywdzących, ale i mogących prowadzić do prawdziwych tragedii wypowiedzi i nagonek w Internecie. Wiele osób uważa, że korzystając z wolności, jaką daje sieć, można pozostać całkowicie bezkarnym. Tymczasem prawo gwarantuje oczernianym i szykanowanym osobom i podmiotom możliwość walki ze skierowaną w ich stronę agresją.

Konrad Różowicz

ZNIESŁAWIENIE W SIECI

Żywo poruszanym w przestrzeni publicznej tematem jest problematyka mowy nienawiści, hejtu oraz daleko idących, nie tylko szkodliwych i krzywdzących, ale i mogących prowadzić do prawdziwych tragedii wypowiedzi i nagonek w Internecie. Wiele osób uważa, że korzystając z wolności, jaką daje sieć, można pozostać całkowicie bezkarnym. Tymczasem prawo gwarantuje oczernianym i szykanowanym osobom i podmiotom możliwość walki ze skierowaną w ich stronę agresją oraz żądania wyciągnięcia wobec szkodzących im osób rozmaitych konsekwencji.