Ładowanie

Działania marketingowe w instytucji a zamówienia publiczne, część II

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Należy jednak podkreślić, że zwolnienie z obowiązku zachowania wymogów określonych w Pzp nie jest jednoznaczne z pełną swobodą zamawiającego przy dokonywaniu zamówień. Wciąż bowiem zamawiający ma do czynienia z zamówieniem publicznym, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zawrze z wykonawcą odpłatną umowę.

PRZEPISY PRAWA A WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Chociaż przepisy prawa nie określają, jak zapewnić racjonalne wydatkowanie środków publicznych przy udzielaniu zamówień poniżej wartości określonych w ustawie, to w praktyce sposób wydatkowania tych środków jest dokładnie określony i zde§niowany poprzez wewnętrzne procedury określane przez Zamawiającego. To nic innego, jak obowiązujący w danej jednostce Regulamin udzielania zamówień publicznych, określający udzielanie zamówień na dostawy, usługi czy roboty budowlane, które są §nansowane ze środków publicznych lub przy ich współudziale, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843).

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA

Warto podkreślić, że czynności związane z udzielaniem zamówienia wykonują pracownicy jednostki zapewniający bezstronność i obiektywizm, a także niepodlegający wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Postępowania prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są przede wszystkim kierownicy komórek wnioskujących oraz inni pracownicy jednostki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE