Ładowanie

Zmiany budżetowe w związku z COVID-19

Wystąpienie stanu epidemii oraz wywołane tym konsekwencje dezaktualizują wiele ustaleń i planów dokonanych z końcem 2019 r. i na początku 2020 r. Wśród nich są m.in. zamierzenia marketingowe jednostek samorządu terytorialnego – podmiotów, które z jednej strony odczuły znaczny spadek wpływów budżetowych, a z drugiej wzrost nieprzewidywalnych wydatków.

PODSTAWOWY TRYB ZMIAN BUDŻETOWYCH
Przepisy samorządowych ustaw ustrojowych stanowią, że JST samodzielnie prowadzą gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej, będącej w myśl art. 211 ust. 1 u.f.p. rocznym planem dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podjęcie przez organ stanowiący JST uchwały budżetowej powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 u.f.p.).

Przyjęcie budżetu nie oznacza jego niezmienności. Prawnie dozwolone są w szczególności zmiany budżetowe, dotyczące np. przenoszenia dochodów lub wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, tj. korekty ustalonych wcześniej dochodów i wydatków niewpływające na globalną kwotę uchwalonych pierwotnie dochodów i wydatków budżetowych.

PROJEKT UCHWAŁY O ZMIANIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Zgodnie z art. 233 pkt 3 u.f.p. inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu. Jak wskazało RIO w Lublinie w uchwale z dnia 24 lipca 2018 r., 103/2018, „oznacza to, że zmian w uchwale budżetowej organ stanowiący może dokonać dopiero po uprzednim przedłożeniu przez organ wykonawczy projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej. (…) Zmiany uchwały budżetowej dokonane bez zachowania tej procedury, tj. uchwalone na podstawie projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przygotowanego z inicjatywy organu stanowiącego czy też grupy radnych w istotny sposób naruszają prawo”. Powyższe warto uzupełnić o stanowisko RIO w Szczecinie, wyrażone w uchwale z dnia 16 grudnia 2015 r.,

XXVIII.343.K.2015 r., zgodnie z którym „brak jest podstaw do przyjęcia, że w przypadku, gdy organ wykonawczy wystąpi z inicjatywą zmian w budżecie w ściśle określonym zakresie, organ stanowiący ma możliwość wprowadzenia zmian także w części budżetu nieobjętej wnioskiem”. Powyższe nie oznacza, że rada gminy nie ma wpływu na budżet – jest wręcz przeciwnie, albowiem jest ona ustawowo wyposażona w kompetencję do dokonania zmian w budżecie. W konsekwencji zmiany w budżecie wymagają udziału zarówno organu wykonawczego, jak i stanowiącego. Przepisy u.f.p. przewidują szczególne sytuacje, w których zmiany w budżecie dokonuje organ wykonawczy, działając na podstawie:

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE