Ładowanie

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA WYDAWNICZA SEMANTIKA sp. z o.o.
(ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań; NIP: 777-323-26-50) – dalej zwanym jako „ADO”.

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy – przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres umożliwiający to przepisami (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) oferowania Naszych produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego – aż do momentu zgłoszenie przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania tych danych w tym celu (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) oferowania Naszych produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych (kontakt telefoniczny lub mailowy) – po uprzednio wyrażonej zgodzie, aż do momentu jej wycofania (tj. zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e) archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może łączyć się z brakiem możliwości realizacji umowy.

4. Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj:

a) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w zakresie związanym z realizacją umowy i obsługą klienta (np. dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług prawnych oraz inni podwykonawcy zewnętrzni, z których pomocy korzysta ADO).

5. Administrator nie przekazuje Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Twoje dane osobowe nie będą również podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

6. Informujemy, że przysługuje Tobie prawo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Nadto mają Państwo prawo do  cofnięcia (w dowolnym momencie) wcześniej udzielonej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw możesz skorzystać poprzez kontakt pisemny z Administratorem. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@semantika.pl , lub dzwoniąc pod numer:  61 221 69 78 . Pamiętaj, przed realizacją wniosku, będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość, tj. odpowiednie Cię zidentyfikować.

7. Nadto możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

„Strony zobowiązują się do wzajemnego wykonania obowiązku informacyjnego względem swoich pracowników, których dane osobowe na mocy niniejszej umowy będą przetwarzane przez drugą ze stron.”